I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydávané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z.z., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)

BENADA s.r.o.
IČ: 09339035

DIČ: CZ-09339035

so sídlom: Hraběcí 234, 46008 Liberec

zapísaný u Krajského súdu v Ústí nad Labem, vložka: C45630 

kontaktné údaje:

e-mail: obchod@aussiemaison.cz

telefón: +420774828490

web:aussiemaison.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://aussiemaison.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v českom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak toto z tohto tovaru zo svojej podstaty nemôže byť vrátené obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú platné po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovení nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Vešetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohoto tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kupnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, nedohodne-li sa predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku kupujúci odošle prodávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať. Údaje uvedené v objednávke sú prodávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávacom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujúcímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predajca splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúcim o prijatí tejto ponuky predajcom na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 5. Všechny objednávky prijaté predajcom sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predajcom. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo e-mail predajcu uvedený v týchto obchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo k zjavnému technickému chybeniu na strane predajcu pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v prípade objednávania, nie je predajca povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavnú chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predajca informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predajcu.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nezodpovedá za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Prodávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvéru a softvéru vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvéru a softvéru vybavenia tretích osôb.

V.

Platebné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:
 • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2501850096/2010, vedený u Fio banky,
 1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do …. dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 5. Prodávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu ani inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
 6. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín
 7. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim objednávkou
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 1. Voľba spôsobu dodania sa uskutočňuje počas objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe špeciálneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vad toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
 5. Prodávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
 7. Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kupnou zmluvou tak neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lhôd na odstúpenie od zmluvy činí 14 dní
 • od dňa prevzatia tovaru,
 • od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak predmetom zmluvy sú viaceré druhy tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • od dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak predmetom zmluvy je pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakované výskyty vady alebo vady po oprave,
 • pri väčšom počte vad tovaru.
 1. Dôležitým je porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. Pri vade, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (neohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytne po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (zvyčajne najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predajcovi oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predajcu je možná iba vtedy, ak kupujúci žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predajca preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predajca povinný vyhovieť nároku kupujúceho.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zlacnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.
 8. Predajca je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predajca je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predajca alebo jeho poverenec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapíše doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predajca s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Pominutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď príde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predajcovi.
 10. Predajca písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predajcu uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí uznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 15. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpoveďnosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceholi>

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať celú písomnú korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré kupujúci poskytne pri spolupráci s predajcom, sú dôverné a budú s nimi tak aj zaobchádzať. Ak kupujúci nedá predajcovi písomné súhlas, údaje o kupujúcom nebude predajca používať iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné správy, pretože tento postup umožňuje zákon, pokiaľ nie je výslovne odmietnutý. Tieto správy sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (odoslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej správe) odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmenách nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predajca je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský dozor vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v určenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak má vzťah založený kúpnou zmluvou medzinárodný prvok, strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predajca nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odsek 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predajcu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predajcovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predajcu.
 4. Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla umožniť neoprávnený zásah tretím osobám do internetového obchodu alebo neoprávnené využitie softvéru alebo ďalších súčastí tvoriacich internetový obchod a využívať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmien okolností v zmysle § 1765 odsek 2 občianskeho zákonníka.
 6. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok sa uchováva predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zejména prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré prodávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonávali,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý pre jeho použitie uviedol predávajúci alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • tovar je v odpovedajúcom množstve, rozsahu alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Povinnosti z vadného plnenia má predávajúci najmenej v takej miere, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebiteľského tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v príbalovom letáku alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, uplatnia sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkne predávajúcemu vadu tovaru, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci vadný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakované výskyty vady alebo vady po oprave,
 • pri väčšom počte vad tovaru.
 1. Dôležitým je porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. Pri vade, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (neohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytne po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (zvyčajne najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predajcovi oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predajcu je možná iba vtedy, ak kupujúci žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predajca preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predajca povinný vyhovieť nároku kupujúceho.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zlacnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.
 8. Predajca je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predajca je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predajca alebo jeho poverenec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapíše doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predajca s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Pominutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď príde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predajcovi.
 10. Predajca písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predajcu uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí uznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 15. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpoveďnosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceholi>

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať celú písomnú korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré kupujúci poskytne pri spolupráci s predajcom, sú dôverné a budú s nimi tak aj zaobchádzať. Ak kupujúci nedá predajcovi písomné súhlas, údaje o kupujúcom nebude predajca používať iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné správy, pretože tento postup umožňuje zákon, pokiaľ nie je výslovne odmietnutý. Tieto správy sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (odoslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej správe) odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmenách nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predajca je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský dozor vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v určenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak má vzťah založený kúpnou zmluvou medzinárodný prvok, strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predajca nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odsek 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predajcu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predajcovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predajcu.
 4. Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla umožniť neoprávnený zásah tretím osobám do internetového obchodu alebo neoprávnené využitie softvéru alebo ďalších súčastí tvoriacich internetový obchod a využívať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmien okolností v zmysle § 1765 odsek 2 občianskeho zákonníka.
 6. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok sa uchováva predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zejména prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré prodávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonávali,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý pre jeho použitie uviedol predávajúci alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • tovar je v odpovedajúcom množstve, rozsahu alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Povinnosti z vadného plnenia má predávajúci najmenej v takej miere, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebiteľského tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v príbalovom letáku alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, uplatnia sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkne predávajúcemu vadu tovaru, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci vadný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakované výskyty vady alebo vady po oprave,
 • pri väčšom počte vad tovaru.
 1. Dôležitým je porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. Pri vade, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (neohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytne po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (zvyčajne najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predajcovi oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predajcu je možná iba vtedy, ak kupujúci žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predajca preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predajca povinný vyhovieť nároku kupujúceho.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zlacnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.
 8. Predajca je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predajca je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predajca alebo jeho poverenec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapíše doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predajca s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Pominutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď príde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predajcovi.
 10. Predajca písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predajcu uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí uznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 15. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpoveďnosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceholi>

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať celú písomnú korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré kupujúci poskytne pri spolupráci s predajcom, sú dôverné a budú s nimi tak aj zaobchádzať. Ak kupujúci nedá predajcovi písomné súhlas, údaje o kupujúcom nebude predajca používať iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné správy, pretože tento postup umožňuje zákon, pokiaľ nie je výslovne odmietnutý. Tieto správy sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (odoslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej správe) odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmenách nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predajca je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský dozor vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v určenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak má vzťah založený kúpnou zmluvou medzinárodný prvok, strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predajca nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odsek 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predajcu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predajcovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predajcu.
 4. Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla umožniť neoprávnený zásah tretím osobám do internetového obchodu alebo neoprávnené využitie softvéru alebo ďalších súčastí tvoriacich internetový obchod a využívať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmien okolností v zmysle § 1765 odsek 2 občianskeho zákonníka.
 6. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok sa uchováva predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020

 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorej cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodaní tovaru v uzavretej obálke, ktorý kupujúci z obálky vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodaní novín, periodík alebo časopisov,
 • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzatvorením zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takomto prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehotu na odstúpenie od zmluvy.
 2. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté finančné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak si kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odeslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutú na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne uplatniť voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vyčerpania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky finančné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Zejména prodávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, má také vlastnosti, ktoré prodávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonávali,
 • tovar je vhodný na účel, ktorý pre jeho použitie uviedol predávajúci alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • tovar je v odpovedajúcom množstve, rozsahu alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Povinnosti z vadného plnenia má predávajúci najmenej v takej miere, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebiteľského tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 2. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v príbalovom letáku alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej možno tovar používať, uplatnia sa ustanovenia o záruke za kvalitu. Zárukou za kvalitu sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu vhodný na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci oprávnene vytkne predávajúcemu vadu tovaru, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci vadný tovar užívať.
 3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci spôsobil.
 4. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať
 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakované výskyty vady alebo vady po oprave,
 • pri väčšom počte vad tovaru.
 1. Dôležitým je porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.
 2. Pri vade, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (neohľadu na to, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak sa odstrániteľná vada vyskytne po oprave opakovane (zvyčajne tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (zvyčajne najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predajcovi oznámiť, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predajcu je možná iba vtedy, ak kupujúci žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva rovnaké ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 6. Ak predajca preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predajca povinný vyhovieť nároku kupujúceho.
 7. Kupujúci nemôže reklamovať zlacnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zlacnený.
 8. Predajca je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predajca je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonanej oprave a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 9. Predajca alebo jeho poverenec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapíše doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predajca s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Pominutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď príde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predajcovi.
 10. Predajca písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
 11. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.
 12. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predajcu uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí uznať.
 13. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.
 14. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.
 15. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s odpoveďnosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceholi>

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu vzájomne doručovať celú písomnú korešpondenciu prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.

Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré kupujúci poskytne pri spolupráci s predajcom, sú dôverné a budú s nimi tak aj zaobchádzať. Ak kupujúci nedá predajcovi písomné súhlas, údaje o kupujúcom nebude predajca používať iným spôsobom ako na účely plnenia zmluvy, s výnimkou e-mailovej adresy, na ktorú môžu byť zasielané obchodné správy, pretože tento postup umožňuje zákon, pokiaľ nie je výslovne odmietnutý. Tieto správy sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a je možné ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (odoslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej správe) odhlásiť. E-mailová adresa bude za týmto účelom uchovávaná po dobu 3 rokov od uzatvorenia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov TU.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmenách nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 3. Predajca je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenský dozor vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v určenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa.

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predajcom a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak má vzťah založený kúpnou zmluvou medzinárodný prvok, strany dohodli, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predajca nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odsek 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predajcu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predajcovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predajcu.
 4. Predajca nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla umožniť neoprávnený zásah tretím osobám do internetového obchodu alebo neoprávnené využitie softvéru alebo ďalších súčastí tvoriacich internetový obchod a využívať internetový obchod alebo jeho časti alebo softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmien okolností v zmysle § 1765 odsek 2 občianskeho zákonníka.
 6. Kupná zmluva vrátane obchodných podmienok sa uchováva predajcom v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predajca meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020